NIVEL 9

División exacta de 3 cifras entre os números 2, 3 e 4. As dúas primeiras cifras das tres do dividendo deben non só ser divisibles entre o divisor, senón ademais deben de ser menores ou iguais ao produto do divisor multiplicado por 12.

Exemplo: 142:2

Dúas primeiras cifras: 14 (divisible por dous)

Valor máximo para as  dúas primieras cifras: 2 x 12 =24  (o alumno emprega a táboa de multiplicar.Neste caso a táboa do 2)

Terceiras cifra: calquera entre o 1 e o 9, que sexa par.

simbolico.PNG

FICHA DE TRABALLO (divisor=2)

FICHA DE TRABALLO (divisor=3)

FICHA DE TRABALLO (divisor=4)

FICHA DE TRABALLO (divisor=2,3,4)