Comprobar división Document

 

 


 

 

Fraccións, decimais e porcentaxes

lego_unidade.png lego_media_unidade.png  
1 - 100% unmedio.png    
100% 50%  
lego_tres_cuartos.png lego_cuarto.png lego_un_octavo.png
tercuartos.png uncuarto.png unoitavo.png
75% 25% 12,5%

manipulativa_regletas.PNG

FICHA DE TRABALLO

SUMA DECIMAIS

COLOREA AS PROPORCIÓNS

División. Nivel 8

NIVEL 8

División do 100 ao 500 entre os números 2, 4, 5 e 10

 

FICHA DE TRABALLO

División. Nivel 10

NIVEL 10

Neste nivel os alumnos deben dividir números de 3 cifras entre o 2, 3, 4 ou 5. Sen embargo neste nivel non teñen porque ser exactas as divisións. Pode aparecer o resto 1. Os múltiplos deben de estar visibles, tal e como xa se explicou no nivel 9.

FICHA DE TRABALLO (divisor=5)

FICHA DE TRABALLO (divisor=5 resto=1)

FICHA DE TRABALLO (divisor=4 resto=1)

FICHA DE TRABALLO (divisor=3 resto=1)

FICHA DE TRABALLO (divisor=2 resto=1)

FICHA DE TRABALLO (remix)

División. Nivel 9

NIVEL 9

División exacta de 3 cifras entre os números 2, 3 e 4. As dúas primeiras cifras das tres do dividendo deben non só ser divisibles entre o divisor, senón ademais deben de ser menores ou iguais ao produto do divisor multiplicado por 12.

Exemplo: 142:2

Dúas primeiras cifras: 14 (divisible por dous)

Valor máximo para as  dúas primieras cifras: 2 x 12 =24  (o alumno emprega a táboa de multiplicar.Neste caso a táboa do 2)

Terceiras cifra: calquera entre o 1 e o 9, que sexa par.

simbolico.PNG

FICHA DE TRABALLO (divisor=2)

FICHA DE TRABALLO (divisor=3)

FICHA DE TRABALLO (divisor=4)

FICHA DE TRABALLO (divisor=2,3,4)

División. Nivel 7

NIVEL 7

División exacta sinxela e traballo cos múltiplos de 10. Dividendo entre os números 2, 3 e 4. Non se aplica ningún algoritmo.

FICHA DE TRABALLO

División. Nivel 6

NIVEL 6

Neste nivel fanse divisións exactas e traballos co cero. Concretamente divídense números de dúas cifras entre o 2 e o 4. Aplícase directamente as táboas de multiplicar. Non se empregan algoritmos.

FICHA DE TRABALLO

FICHA DE TRABALLO 2

División. Nivel 5

NIVEL 5

División de calquera número de dúas cifras entre 2. Divisións exactas ou con resto 1.

manipulativo.PNG

simbólico.PNG

FICHA DE TRABALLO

División. Nivel 4

NIVEL 4

Calquera número de dúas cifras, tal que a cifra da decena do dividendo sexa par, dividido entre dous. Divisións exactas ou con resto.

manipulativo.PNG

simbolico.PNG

FICHA DE TRABALLO

FICHA DE TRABALLO (Alg. Araña)

División. Nivel 3

NIVEL 3

Calcular a metade dun número comprendido entre o 2 e o 100. As divisións son exactas

modelo.PNG

FICHA DE TRABALLO

FICHA DE TRABALLO (Alg. Araña)